نشر مستضعفین - صد و بیست و پنج - اول آذر ماه - نود و هشت

به اطلاع «مخاطبین آشنای نشر مستضعفین» ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می‌رسانیم، نظر به اینکه به علت فوریت «طرح کامل» سرمقاله، تیتر اول و مقاله مربوط به جنبش‌های منطقه امکان ادامه مقالات دنباله‌دار شماره قبلی نشر مستضعفین در «شماره 125» وجود ندارد، ضمن پوزش از محضرتان به استحضار می‌رسانیم که از «شماره 126» نشر مستضعفین ادامه مقالات دنباله‌دار «شماره 124» دنبال می‌شود.

  • pic7a.jpg
  • pic2a.jpg
  • pic9a.jpg
  • pic1a.jpg
  • pic6a.jpg
  • pic5a.jpg
  • pic10a.jpg
  • pic3a.jpg
  • pic8a.jpg
  • pic4a.jpg

کتاب جدید

سه گفتار