ده ساله شدن حیات «نشر مستضعفین» (ارگان عقیدتی، سیاسی، جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) در عرصه 43 ساله شدن حرکت بی‌وقفه «آرمان مستضعفین» را گرامی می‌داریم – قسمت پنجم

 

25 – نشر مستضعفین معتقد است که در جامعه دینی تنها توسط پلورالیزم دینی است که می‌توان به پلورالیزم سیاسی و پلورالیزم اجتماعی دست پیدا کرد. برای دست‌یابی به پلورالیزم دینی در جامعه دینی نیازمند به پروژه اصلاح دینی می‌باشیم.

26 - نشر مستضعفین به‌عنوان ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران معتقد است که وظیفه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در سه اصل خلاصه می‌شود:

الف – هدایت‌گری.

ب – سازمان‌گری.

ج – تئوری‌پردازی.

27 - نشر مستضعفین مؤلفه‌های استثمار در جامعه سرمایه داری را در چهار مؤلفه خلاصه می‌کند:

الف - استثمار طبقه از طبقه.

ب - استثمار ملت از ملت.

ج – استثمار طبقه از ملت.

د - استثمار انسان از انسان.

28 - نشر مستضعفین بر این باور است که دموکراسی هر قدر هم که کوچک باشد به علت اینکه باعث کاهش هزینه مبارزه می‌شود، خوب است چراکه کاهش هزینه مبارزه باعث تعمیق و فراگیر شدن مبارزه در دو عرصه افقی و عمودی می‌شود.

29 - از آنجائی که نشر مستضعفین در چارچوب مدل دموکراسی سوسیالیستی، به دموکراسی سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی معتقد است، لذا در این رابطه است که دموکراسی و آزادی را شاخص سوسیالیسم می‌داند نه بالعکس. البته دموکراسی در مدل «دموکراسی سوسیالیستی» نشر مستضعفین، یک مفهوم سوسیالیستی دارد نه مفهوم بورژوازی.

30 - نشر مستضعفین از آنجائی که به تمامی امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به‌صورت تاریخی و کنکرت نگاه می‌کند، لذا در این رابطه معتقد است که بدون تحلیل مشخص از شرایط مشخص نمی‌توانیم به راه حل مشخص دست پیدا کنیم.

31 - دموکراسی در مدل «دموکراسی سوسیالیستی» نشر مستضعفین در چارچوب سه مؤلفه آن به‌صورت یک نظام اجتماعی مطرح می‌شود، نه شکلی از حکومت آنچنانکه در لیبرال دموکراسی مغرب زمین مطرح می‌کنند.

32 – در رویکرد نشر مستضعفین تا زمانی که سرمایه‌داری وجود دارد، مدل دموکراسی سوسیالیستی می‌تواند به‌عنوان آلترناتیو نظام سرمایه‌داری مطرح بشود.

33 - در رویکرد نشر مستضعفین، تمامی گروه‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران از کارگران تا معلمان و از معلمان تا بازنشستگان و تا زنان و دانشجویان و غیره قابلیت و فاعلیت تغییر جامعه ایران را دارند، بنابراین نشر مستضعفین بر این باور است که پیشگام حق ندارد در جامعه امروز ایران با مطلق کردن یک گروه اجتماعی بقیه گروه‌های اجتماعی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را در پایان گروه قربانی کنند.

34 - نشر مستضعفین در طول ده سال گذشته حرکت خود معتقد بوده است که بازسازی اندیشه شریعتی بدون بازگفت اندیشه‌های محمد اقبال ممکن نمی‌باشد. لذا در این رابطه است که در طول ده سال گذشته نشر مستضعفین بازگفت اندیشه اقبال را جزء وظایف کلیدی نظری خود دانسته است و پیوسته بر این باور بوده است که باید شریعتی را در آینه اقبال تعریف کنیم نه بالعکس.

35 - در رویکرد نشر مستضعفین مشخصه اصلی نظام سرمایه‌داری عبارتند از:

الف – کار مزدی.

ب – کار کالا.

ج – کار برای بازار.

بنابراین در این رابطه است که نشر مستضعفین در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی معتقد به مبارزه و نفی این سه مؤلفه منفی در مناسبات آلترناتیو هست. به همین دلیل است که در رویکرد نشر مستضعفین «دموکراسی سوسیالیستی عبارت است از تلاش انسان برای رسیدن به آزادی و برابری» و باز در این رابطه است که مبارزه با کالائی شدن امور وجه مشترک همه جنبش‌های تکوین یافته از پائین جامعه ایران هست.

36 - نشر مستضعفین بر این باور است که تئوری «کرامت انسان» با تئوری «تکامل داروینی» قابل تبیین نمی‌باشد. فقط با «الله» و «جانشینی انسان قرآن» است که کرامت انسان قابل تبیین هست، زیرا داروین می‌گوید: «بد شد که آدمی در آخر مرحله تکامل به وجود آمد، چراکه آدمی تکامل را متوقف کرد و یا تکامل را برعکس کرد.»

37 - در رویکرد نشر مستضعفین در چارچوب مدل دموکراسی سوسیالیستی آزادی‌ها به سه دسته:

الف - آزادی‌های مدنی.

ب – آزادی‌های اجتماعی.

ج – آزادی‌های سیاسی، تقسیم می‌شوند.

38 - علی رغم اینکه نشر مستضعفین بر این باور است که هیچ فرمول ثابتی تا کنون برای دموکراسی در جوامع مختلف وجود ندارد، مبانی دموکراسی در جامعه ایران از نظر نشر مستضعفین عبارتند از:

الف – پلورالیسم دینی و اجتماعی و سیاسی.

ب - سکولاریسم حکومتی (نه سکولاریسم اجتماعی و نه سکولاریسم کلامی).

ج – فدرالیسم کشوری (نه فدرالیسم منطقه‌ای).

39 - در رویکرد نشر مستضعفین امکان رهایی انسان تنها توسط دموکراسی سه مؤلفه‌ای یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت معرفتی هست.

40 - در چارچوب مدل دموکراسی سوسیالیستی مورد اعتقاد نشر مستضعفین، سوسیالیسم برای نشر مستضعفین یک انتخاب است نه محصول جبر ابزار تولید.

41 - در میان سه مؤلفه «سنت، مدرینته و اقتدارگرائی»، «دموکراسی، کار و سرمایه»، نشر مستضعفین کارزار اصلی جامعه امروز ایران دموکراسی سه مؤلفه‌ای و اقتدارگرائی می‌داند؛ و بدین خاطر در این رابطه است که نشر مستضعفین مدل دموکراسی سوسیالیستی، تنها مدلی می‌داند که سوسیالیسم می‌تواند با دموکراسی سه مؤلفه‌ای قدرت سازگاری داشته باشد؛ و بدین ترتیب است که تعریف دموکراسی سوسیالیستی در رویکرد نشر مستضعفین عبارت است از: «تلاش برای به هم وصل کردن سه پایه دموکراسی سه مؤلفه‌ای قدرت». لذا به این ترتیب است که نشر مستضعفین معتقد است که «دموکراسی» مکانیزمی است برای محدود کردن قدرت؛ و باز بدین ترتیب است که در رویکرد نشر مستضعفین دموکراسی سه مؤلفه‌ای «تلاشی است برای اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی.»

42 - نشر مستضعفین در راستای رویکرد تغییرگرایانه خود بر این باور است که در جامعه امروز ایران در میان سه مؤلفه تغییرساز:

الف – دموکراتیک.

ب – انقلابی‌گری.

ج – اصلاح‌طلبانه درون حکومتی، باید بر رویکرد «دموکراتیک جنبشی» تاکید ورزید.

پایان