به مناسبت صدمین شماره نشر مستضعفین – قسمت دوم

«صد شماره نشر مستضعفین» و «صدماه تلاش برونی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران» در پیشخوان داوری و نقد، نظر همگان

 

29 - جداسازی مکانیکی تحولات سیاسی از تحولات اجتماعی و تحولات زیربنائی اقتصادی جهت نفی مبارزه طبقاتی در عرصه مبارزه سیاسی یا تحولات سیاسی آلترناتیو رژیم مطلقه فقاهتی.

30 - عدم تفکیک و آرایش بین سه مؤلفه «آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اجتماعی» در بستر مبارزه دموکراتیک.

31 - عدم تفکیک و آرایش بین «ستم‌های طبقاتی، ستم‌های جنسیتی، ستم‌های قومی و ملی و مذهبی و ستم‌های اجتماعی» در بستر مبارزه سوسیالیستی.

32 - تکیه مکانیکی کردن (در رابطه با مفهوم و تعریف طبقه کارگر امروز ایران) بر تعاریف کلاسیک سوسیالیست‌های کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم اروپا، یا سوسیالیست‌های دولتی قرن بیستم به جای تعریف کنکریت از کارگر در جامعه امروز ایران که «مشمول تمامی کسانی می‌شوند که در جامعه امروز ایران با فروش نیروی کار یدی و مغزی خود، امرار معیشت می‌کنند.»

33 - وارد شدن به شکاف‌های بین‌المللی و بازی با تضادهای جناح‌های درونی امپریالیسم جهانی، «جهت آلترناتیوسازی از خود در برابر رژیم مطلقه فقاهتی» برای آن جناح‌ها.

34 - جایگزین کردن «پروسه کسب قدرت سیاسی یا دیپلماسی کسب قدرت سیاسی» به جای پروسه سازمان‌گرایانه و خودآگاهی‌بخش جنبشی.

35 - جایگزین کردن «احزاب ایدئولوژیک» به جای «احزاب سیاسی اجتماعی» که خود به خود این جایگزینی باعث می‌شود تا رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری با جامعه ایران که در احزاب سیاسی اجتماعی صورت دیالکتیکی و دو طرفه دارد، در احزاب ایدئولوژیک به صورت یکطرفه از احزاب به جامعه درآید، که حاصل آن می‌گردد تا تاثیری‌گذاری جامعه بر این احزاب که خود عامل بسترساز شکل‌گیری دموکراتیک آنها می‌شود، غیر ممکن گردد و بالطبع این امر باعث می‌گردد تا در این احزاب تشکیلات هرمی جایگزین تشکیلات موازی بشود.

باری در این چارچوب بود که از سال 86 «جنبش پیشگامان مستضعفین ایران» در ادامه «حرکت 30 ساله آرمان مستضعفین» و «جنبش ارشاد شریعتی» و «پروژه بازسازی نظری و عملی علامه محمد اقبال لاهوری» با ظهور از قبل طراحی شده خویش تلاش کرده است تا الی الان در راستای مقابله با آفات 150 ساله حرکت تحول‌خواهانه جامعه ایران، حرکت نظری و عملی خود را (توسط استراتژی اقدام عملی سازمان‌گرایانه و تحزب‌گرایانه جنبشی تکوین یافته از پائین) شکل دهد.

از همان آغاز جهت «سازمان‌گری عمودی» خود برای اینکه مانند جریان‌های 75 ساله گذشته جنبش سیاسی ایران، «سازمان‌گری موازی و افقی» در پای «سازماندهی عمودی پیشگام» ذبح نشود، تصمیم گرفتیم که:

اولاً «سازماندهی عمودی» حول «نشر مستضعفین، به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران» صورت گیرد.

ثانیاً برای «دموکراتیزه کردن جوهر تشکیلات عمودی پیشگامان» که تنها از طریق «اصالت دادن به پائینی‌ها» جهت انتخاب و نظارت و پراکسیس درون تشکیلاتی معنا پیدا می‌کند، همچنین برای اینکه «تشکیلات عمودی در خدمت تشکیلات افقی درآید»، سازماندهی مرکزیت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران از همان آغاز، در دو «مؤلفه کمیته نظری و عملی هیئت تحریریه نشر مستضعفین» و «کمیته مروج یا سازمان‌گر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران» خلاصه گردید، چرا که از همان آغاز در «عرصه سازمان‌گری» باور ما بر این امر قرار داشت که هر چه «نهادهای بالائی تشکیلات عمودی پیشگامان» سبک‌تر باشند و دور از بوروکراسی تشکیلاتی تکوین پیدا کنند، آن تشکیلات عمودی چابک‌تر و دموکراتیک‌تر می‌شوند و شرایط برای «پراکسیس سازنده پائینی‌ها و نظارت بر بالائی‌ها» بیشتر فراهم می‌گردد.

در این رابطه است که با تقسیم کار فوق، مقرر شد که «کمیته تحریریه نشر مستضعفین به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران» عمل نماید، نه به عنوان «تریبون آزاد جهت نقل اندیشه‌ها» (که البته بعداً این تریبون آزاد جهت نقل آزاد اندیشه‌ها توسط کمیته مروج و سازمان‌گر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در تلگرام تکوین پیدا کرد). بنابراین برای این منظور بوده است که در «صد شماره گذشته نشر مستضعفین، تمامی مطالب مطرح شده می‌توان در سه مؤلفه:

الف - تئوری‌های عام.

ب - تئوری‌های سیاسی.

ج - تئوری‌های سازمانی، آرایش داد.

البته همه این سه دسته از تئوری در خدمت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران و سازمان‌گری افقی کمیته مروج و سازمان‌گر، جهت پیوند بین جنبش پیشگامان مستضعفین ایران با جنبش‌های افقی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می‌باشد و آنچنانکه بعداً خواهیم گفت، خود این سه مؤلفه تئوری‌های عام و تئوری‌های سیاسی و تئوری‌های سازمانی، دارای مؤلفه‌های نظری زیرمجموعه‌ای می‌باشند که در صد شماره گذشته نشر مستضعفین، می‌توانیم مشاهده نمائیم.

لذا در همینجا لازم است که از خبرنامه مستضعفین که در بیش از 40 شماره تاکنون انتشار یافته است، ذکری بکنیم، زیرا خود خبرنامه جزء مؤلفه سیاسی نشر مستضعفین می‌باشد و هدف آن علاوه بر «پژواک مبارزه‌های جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، تولید خبر توسط خود جنبش‌های فوق می‌باشد.»

اما در خصوص «کمیته سازمان‌گر یا مروج جنبش پیشگامان مستضعفین ایران»، برنامه اصلی که از همان آغاز برای این کمیته تبیین و تعریف گردید، «پیوند و آشتی بین تشکیلات عمودی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران با حرکت افقی جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران است.»

پر پیدا است که در طول صدماه گذشته عمر حرکت برونی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران جهت ایجاد پیوند بین دو حرکت عمودی پیشگام و حرکت افقی جنبش‌های اردو گاه بزرگ مستضعفین ایران، کمیته سازمان‌گر یا کمیته مروج فرایندهای مختلفی طی کرده است که مبانی نظری و عملی این فرایندها، در صد ماه گذشته عبارت بوده‌اند از:

1 - تکیه استراتژیک بر «فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی» به عنوان تنها بستری که با 46 میلیون کاربر ایرانی در آنجا «توازن قوا با رژیم مطلقه حاکم ایران» به سود جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می‌باشد.

2 - اعتقاد به این اصل که در شرایط موجود جامعه ایران، «شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی» نه تنها می‌تواند بستر پیوند و فراخوانی و دیالوگ آزاد بین مردم ایران بشود، بلکه مهمتر از آن، «شبکه‌های اجتماعی از آنچنان پتانسیلی به صورت بالقوه در جامعه ایران برخوردار می‌باشند که اگر به شکل هدفمند این پتانسیل بالقوه فعلیت و عینیت پیدا کنند، می‌توانند در رابطه با جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، بستر سازمان‌گر و عامل جنبش‌های تحول آفرین فراگیر و سراسری بشوند و این بزرگ‌ترین خطری است برای موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی که پیش از همه خود سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی آن را درک کرده‌اند و وحشت از عظمت فونکسیون آگاهی‌بخش شبکه‌های اجتماعی، خواب از چشمان متولیان قدرت حاکم گرفته است.

3 - برای «کمیته مروج، یا کمیته سازمان‌گر» جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، از همان آغاز روشن بود که «فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» با 46 میلیون کاربر ایرانی، اگر به صورت برنامه‌ریزی شده در خدمت حرکت سازمان‌گریانه جامعه مدنی جنبشی ایران درنیاید، قطعاً به صورت منفی باعث رشد فردگرایانه و هویت‌طلبانه نیروی‌های پیشگام و پیشاهنگ و پیشرو می‌گردد. بنابراین در رویکرد «کمیته مروج یا کمیته سازمان‌گر» جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای 46 میلیون کاربر ایرانی، به صورت طبیعی دارای دو فونکسیون منفی و مثبت می‌باشد، به همین دلیل «کمیته مروج یا سازمان‌گر» جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، وظیفه اصلی خودش را در استحاله فونکسیون منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به فونکسیون مثبت در خدمت استراتژی اقدام عملی سازمان‌گرایانه جنبشی تعریف کرد.

4 - «کمیته مروج یا کمیته سازمان‌گر» برای انجام این مقصود و دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و درازمدت خود توسط تکیه استراتژیک بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در طول صد ماه گذشته تلاش کرده است تا رابطه بین «کمیته مروج و سازمان‌گر» با جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، به صورت دو طرفه درآورد، چراکه از آغاز برای این کمیته روشن و مسجل بوده است که «رمز موفقیت کار این کمیته، در گرو رابطه دو طرفه می‌باشد». به عبارت دیگر هر گونه «حرکت یکطرفه پیشاهنگی یا پیشروئی بین کمیته و جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، باعث سکتاریست یا پوپولیست می‌شود که خود این تیر خلاص برای این حرکت می‌باشد.

5 - سخت‌ترین کار «کمیته مروج یا کمیته سازمان‌گر» در طول صد ماه گذشته، «تلاش برای دستیابی به مکانیزم‌هائی بوده است تا توسط آن بتوانند در عرصه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، این رابطه را دو طرفه سازند». برای این منظور برای مثال پروسسی از پالتاکی تا کانال‌های مختلف تلگرام که به صورت 24 ساعته در حال دیالوگ آزاد با گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه ایران می‌باشند، طی کرده‌اند.

6 - هر چند در طول صد ماه گذشته «کمیته مروج یا کمیته سازمان‌گر» در این رابطه توانسته‌اند به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنند، اما هنوز تا رسیدن به قله راه، مسیر زیادی باقی مانده است که آنچه در این مسیر می‌تواند گره‌گشا گردد، «پیوند نیروی‌های داوطلب جنبش‌های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، اعم از جنبش دانشجویان و جنبش زنان و جنبش معلمان و جنبش کارگران و جنبش دانش‌آموزان و جنبش پرستاران و جنبش بازنشستگان و جنبش کارمندان و جنبش حاشیه‌نشینان و جنبش بیکاران و غیره می‌باشد

طبیعی است که تا زمانیکه نیروهای داوطلب این جنبش‌ها از طریق آدرس‌های اعلام شده اینترنتی با ما پیوند تنگاتنگ و دو طرفه پیدا نکنند، ما نخواهیم توانست به صورت جهشی در این رابطه گام‌های بلندی برداریم. بنا براین جا دارد در اینجا به عنوان فراخوان از تمامی نیروهای جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران دعوت نمائیم تا با پاسخ عملی مثبت دست ما را بفشارند.

7 - همکاری نیروهای داوطلب جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران با کمیته سازمان‌گر یا کمیته مروج جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می‌تواند به صورت‌های مختلف عملی و نظری از مؤلفه ساده ارسال خبر کارگاهی خویش گرفته تا مؤلفه‌های عملی سازمان‌گرایانه پیش برود.

8 - نیروهای داوطلب جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران باید عنایت داشته باشند که در رویکرد «کمیته سازمان‌گر یا کمیته مروج» جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، برعکس رویکرد پیشاهنگی، «آنها می‌توانند و باید از عرصه زندگی عادی و اجتماعی و سیاسی خود با ما پیوند پیدا کنند»، چرا که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در چارچوب «سازمان‌گری افقی و موازی» برعکس «سازمان‌گری هرمی» استراتژی پیشاهنگی، معتقد است که مبارزه جنبش‌های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، باید از کانال زندگی صنفی و سیاسی خود آنها عبور کند.

ادامه دارد